Assessors fiscals i immobiliaris, molt prudents quant als efectes sobre l’habitatge al Principat, se celebra la decisió de la Justícia europea i es considera que l’aplicació de la sentència per part d’Espanya ha d’aportar beneficis a Andorra.

La decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) de deixar sense efecte el model 720 que Espanya aplica per aquelles persones que resideixen en aquell estat a l’hora de declarar els béns que tenen a l’estranger hauria d’aportar beneficis al Principat. Tot i que pendents encara dels efectes que tindrà la resolució i com serà aplicada aquesta per l’administració espanyola, de forma general, experts en fiscalitat o gestors immobiliaris consideren que ha de representar un baló d’oxigen tant per al mercat de l’habitatge de lloguer com per a la inversió estrangera.

Aquells assessors fiscals o experts immobiliaris que no tenen representació orgànica o són manifestament més independents, tot i ser prudents, consideren que la decisió judicial emesa des de Luxemburg hauria de tenir efectes, especialment, en el mercat dels pisos de lloguer, fent aflorar molts immobles que fins ara vivien en l’anonimat perquè no suposessin penalitzacions als seus propietaris. Formalment, l’AGIA es mostra molt més prudent en tot això. En tot cas, hi ha un consens generalitzat que la decisió del TJUE “és una bona notícia” en general i posa fi “a una barbaritat”.

El president de l’Associació d’assessors tributaris i fiscals, Joan Olivé, fa un símil en dir que la decisió avui comunicada i el camí del model 720 era “la crònica d’una mort anunciada”. Per als fiscalistes, allò realment transcendent és el valor que la sentència dóna a la lliure circulació de capitals que reforça més encara un dels principis fonamentals de la UE. A partir d’aquí, és evident que “no tenia sentit que no hi hagués un termini de prescripció” quan fins i tot els delictes de sang el tenen i tot plegat amb sancions del 150% del valor del patrimoni no declarat, una ‘pena’ manifestament abusiva com ha posat de relleu el TJUE.

Olivé recorda que la decisió judicial no deixa sense efecte l’obligació d’haver de declarar els béns que els residents espanyols tinguin a l’estranger. Ara bé, ho hauran de fer cenyint-se a unes condicions proporcionades. Per això, i tot i que la resolució del tribunal de la UE “ens beneficia en general” a Andorra i és bona en global, no només per al Principat, caldrà “veure com Espanya ho aplica” i quin impacte té. Per al màxim responsable de l’associació d’assessors fiscals, qualsevol aplicació que es faci hauria de tenir en compte Andorra per molt que no estigui adherida a la UE atès que té signat amb Espanya un acord d’intercanvi automàtic d’informació fiscal.

Per tant, i a expenses de veure i, sobretot, saber les concrecions de l’aplicació de la resolució judicial, es creu que ‘apareixeran’ pisos per alimentar un deficient mercat de lloguer -altres fonts del mateix sector han advocat perquè suposi una aparició important d’habitatge que contribuirà a un abaratiment del producte immobiliari, ja sigui per arrendar o per vendre- i Oliver destaca més encara que amb la supressió del format 720 sobretot “la inversió es podrà fer amb més tranquil·litat”. Hi haurà una major seguretat.

SECTOR IMMOBILIARI

Des del sector immobiliari es considera que la resolució adoptada pel TJUE és una bona notícia, especialment pel fet que permet recuperar “seguretat jurídica”. Així ho posa en relleu el president del col·legi de gestors i agents immobiliaris (AGIA), Jordi Galobardas. “Hi havia gent que es podia sentir pressionada amb aquest tema i ara se’ls hi arregla”, ha comentat, tot indicant que “no té sentit que qui va fer una inversió fa 25 anys, o fins i tot, els seus hereus, haguessin de tenir aquest problema”.

Des del col·lectiu profesional, però, es creu que, a Andorra, “no hi ha tants pisos que estiguin en aquesta situació” però, en tot cas, ara “suposa una oportunitat per regularitzar-los”. Galobardas assegura, però, que en els dos darrers anys hi ha molta gent que ja havia fet aquesta operació donant per fet que, tard o d’hora, arribaria la sentència europea.

“La sentència (del TJUE) no deixa de ser bona per Andorra i en general per a la lliure circulació de capitals i de persones”

Des de l’AGIA, malgrat tot, no es preveu que això hagi de suposar la sortida al mercat, sigui de compra o de lloguer, d’un gran nombre d’immobles. “Pensem que no n’hi ha tants”. I que “potser hi ha qui ho regularitza, però això no vol dir que de seguida els posin a la venda o els arrendin”, argumenta.

I, finalment, i retornant a l’assessorament tributari i fiscal, el president del col·lectiu aplaudeix “la valentia d’aquells que van regularitzar al seu dia”. Aquells que van optar per fer la declaració més restrictiva possible tindran ara un “dret de reclamació” per uns pagaments desmesurats. Podran reclamar a l’administració espanyola, si ja van pagar, que se’ls abonin els ingressos indeguts que va percebre l’Estat veí i, alhora, reclamar també els interessos moratoris.

S’obre ara, explica Joan Oliver, un període de reclamacions que, efectivament i malauradament, també portarà costos als reclamants. Perquè hauran de recórrer a serveis legals, fiscals. Però és clar que l’administració espanyola va obtenir uns ingressos indeguts. Quants? “S’haurà d’analitzar cas per cas”. I, en tot cas, “la sentència (del TJUE) no deixa de ser bona per Andorra i en general per a la lliure circulació de capitals i de persones”.

Font: www.altaveu.com

Vender una vivienda y reinvertir dicho importe en la construcción de otra, dará derecho al contribuyente a su exención fiscal siempre y cuando no hayan transcurrido más de dos años

Vender una vivienda que constituye el domicilio habitual y reinvertir dicho importe en la construcción de una nueva vivienda que también constituya la vivienda habitual dará derecho al contribuyente a su exención fiscal siempre y cuando no hayan transcurrido más de dos años desde la venta, aunque en ese plazo la nueva vivienda aún se encuentre en construcción.

Así lo ha dictaminado hoy el Tribunal Supremo en contra del criterio del abogado del Estado. En un sentencia de la la Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, el alto tribunal ha fijado que el plazo del que dispone «el obligado tributario para reinvertir el importe obtenido con ocasión de la transmisión de su vivienda habitual para tener la exención en el IRPF, cuando la reinversión se materializa en una vivienda que se halla en fase de construcción, es el de dos años contados desde la transmisión de su vivienda, bastando con que en dicho plazo reinvierta el importe correspondiente, sin necesidad de que adquiera el dominio de la nueva vivienda o de que la construcción de ésta haya ya concluido».

No es necesario que adquiera el dominio de la nueva casa o que la construcción haya concluido

El Supremo desestima un recurso de casación del abogado del Estado, que consideraba que debía condicionarse el cumplimiento del plazo de dos años a la entrega material de la vivienda construida, “exigencia que ni se encuentra en la ley ni cabe deducirla de su tenor, pues ésta habla de reinversión exclusivamente”, señala la Sala.

«Hasta ahora, Hacienda exigía que la entrega de la vivienda se produjera en los dos años anteriores o posteriores a la venta de la anterior vivienda. Ahora, el Tribunal Supremo aclara qué ocurre si se incumple dicho plazo», explica José María Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico.

En un artículo reciente, este abogado recordaba cómo «hasta 31 de diciembre de 2012, el artículo 54 del Reglamento de IRPF asimilaba al concepto de adquisición de vivienda habitual, la construcción y ampliación de la misma. Y exigía que, en el caso de la construcción, las obras terminaran en un plazo no superior a cuatro años desde la fecha de inicio de las obras. Pero esto era sólo para la deducción por inversión en vivienda».

«Por tanto», proseguía, «el criterio de la Administración es que el plazo de reinversión en estos casos es de dos años. Y ello, sin que dicho plazo pueda ampliarse a los cuatro años desde el inicio de las obras. Además, debe producirse la adquisición jurídica de la vivienda».

Confirma el fallo del TSJ de Catalunya de 2019

La sentencia confirma la dictada con fecha 21 de mayo de 2019 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que estimó el recurso de una contribuyente contra la negativa de Hacienda a aceptar que reunía el requisito del plazo de reinversión para lograr la exención. La mujer enajenó su vivienda habitual el 8 de febrero de 2007, compró una nueva en construcción el 14 de febrero de 2007, y esta le fue entregada mediante escritura notarial de 9 de abril de 2010.

La resolución recoge que la obligada tributaria reinvirtió el importe obtenido en la compra de una vivienda habitual en menos de dos años desde la enajenación de la anterior, pero que la nueva vivienda —que estaba en construcción cuando es adquirida— no le fue entregada hasta algo más de tres años después desde aquella transmisión.

El Supremo explica, de acuerdo a la interpretación que realiza de la Ley y el Reglamento del IRPF, que era procedente la exención al haberse realizado la reinversión en el plazo de dos años, aunque la construcción no estuviese concluida. «La exención por reinversión en la adquisición de vivienda habitual, en el caso concreto, fue por la suma de 86.066,92 euros, aplicada por la contribuyente en la autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2007 y que había sido negada por la Administración Tributaria», explica en una nota el Supremo.

Abre la puerta a reclamaciones a Hacienda

Textualmente, el criterio que fija el Supremo en esta materia es el siguiente: “La interpretación de los artículos 38.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, y 41 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, cuando la reinversión se materializa en una vivienda que se halla en fase de construcción, es la de que el plazo de dos años establecido reglamentariamente para reinvertir es aquel del que dispone el contribuyente, y debe contarse desde la transmisión de su vivienda, bastando a tal efecto —para dar cumplido el requisito— con que en dicho plazo reinvierta el importe correspondiente, sin necesidad de que adquiera el dominio de la nueva vivienda, mediante su entrega material, o de que la construcción de ésta haya ya concluido”.

En opinión de José María Salcedo, «esta sentencia abre la puerta a que los contribuyentes que vendieron su vivienda obteniendo una ganancia patrimonial, e invirtieron en los dos años siguientes el importe obtenido en la compra de una nueva vivienda en construcción, puedan declarar exenta dicha ganancia».

«Del mismo modo, la sentencia permite que aquellos contribuyentes que se encuentren en esta situación, y que en su día no se aplicaron la exención de la ganancia patrimonial obtenida por su anterior vivienda, puedan ahora solicitar la rectificación de su autoliquidación, y la devolución del ingreso indebido realizado. Ello, siempre que no haya prescrito el derecho a hacerlo, lo que en este momento ocurre con los ejercicios 2016 y siguientes del IRPF, concluye Salcedo.»

Fuente: El Confidencial

 

Prensa Tribunal Supremo. – El Pleno de la Sala Primera se pronuncia en las sentencias 580 y 581 de 2020 sobre la validez de la modificación de la cláusula suelo de un préstamo hipotecario, consistente en reducir el tipo de interés mínimo, y también sobre la validez de la renuncia genérica al ejercicio de cualesquiera acciones que traigan causa del contrato de préstamo, o de liquidaciones y pagos anteriores a tal acuerdo.

La Sala Primera reitera la jurisprudencia de la sentencia de Pleno nº 205/2018, de 11 de abril, conforme a la doctrina de la STJUE de 9 de julio de 2020 (C452/28).

En primer lugar, se declara que una cláusula potencialmente nula puede ser modificada. Si no se hace de forma negociada individualmente y ha sido predispuesta por el banco es necesario que se cumpla el requisito de la transparencia.

En los casos de las sentencias, al tratarse de cláusulas predispuestas, el TS aplica las pautas de transparencia contenidas en la doctrina del TJUE. Toma en consideración principalmente el contexto en que se suscribió la novación, unos meses después de la sentencia de pleno nº 241/2013, de 9 de mayo, cuando ya existía un conocimiento generalizado de la posible nulidad de las cláusulas suelo. Considera asimismo que la nota manuscrita del cliente en la que manifestaba ser consciente de la limitación a la baja del tipo de interés, si bien no es indicio de que haya habido negociación, sí puede contribuir, junto con otros elementos, a apreciar la transparencia.

El requisito de la transparencia exige que el prestatario esté en condiciones de conocer las consecuencias económicas derivadas de la modificación (reducción del suelo), especialmente mediante la información de la evolución pasada del índice a partir del cual se calcula el tipo de interés.

En los casos examinados, la sala considera que la exigencia de tal información se cumplía teniendo en cuenta el conocimiento por el consumidor de la cuota periódica que había venido pagando, sobre la que incidía la evolución del índice; por el propio documento que especifica el valor del índice en el momento del acuerdo; y por la publicación oficial y periódica de los índices de referencia oficiales por el Banco de España.

La renuncia al ejercicio de acciones, también predispuesta por el banco, debe ser sometida al mismo examen de transparencia, a fin de comprobar si el consumidor dispuso de la información pertinente para conocer las consecuencias jurídicas de la suscripción de la cláusula.

Al respecto, siguiendo la doctrina del TJUE, la sala declara la no vinculación del consumidor a la renuncia a controversias futuras sobre acciones basadas en derechos reconocidos por la Directiva 93/13 y, en consecuencia, la nulidad de las renuncias en estos casos por exceder de las acciones relativas a la validez del suelo y de pagos realizados hasta la fecha, extendiéndose a cuestiones ajenas a la controversia objeto de transacción.

En consecuencia, estimando solo en parte el recurso de casación interpuesto por la entidad financiera, el Pleno declara la validez de la estipulación que modifica la cláusula suelo originaria, de manera que solo será válida la cláusula suelo rebajada en beneficio del consumidor, no la original. Confirma la nulidad de la renuncia genérica de acciones que ya declaró la sentencia recurrida.